Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy sonore.pl

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem sklepu Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie przesłane wraz z towarem i odsyłając zakupiony towar.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi kupujący.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu oraz artykuły użytku osobistego, które miały kontakt z płynami fizjologicznymi użytkownika (ustniki, stroiki, wyciory, itp.);
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) zawartej w drodze aukcji publicznej;


Aby dokonać zwrotu należy skontaktować się z firmą Piotrowski Michał Waldemar Piotrowski Music telefonicznie (+48601638818) lub drogą elektroniczną (sonore@piotrowskimusic.pl) i poinformować naszego pracownika o odstąpieniu od umowy.

Towar należy starannie zabezpieczyć i odesłać na własny koszt w nienaruszonym stanie:
Piotrowski Music
ul. Andrzeja Szwalbego 2/5
85-080 Bydgoszcz

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na wskazany przez klienta numer rachunku bankowego lub w inny sposób tożsamy ze sposobem zapłaty przez klienta.